श्रीगोंदा तालुक्यातील गावनिहाय यादी

१ क बाबत गावनिहाय माहिती

 अ.क्र.

 मंडळाचे नाव

गावाचे नाव

बेलवंडी

बेलवंडी बु.

 

एरंडोली

 

घारगाव

 

घोटवी

 

खेतमाळीस वाडी

 

खरातवाडी

 

कोंडेगव्हाण

 

पारगाव सुद्रिक

 

पिंपळगाव पिसा

१०

 

पिंपरी कोलंदर

११

 

उक्कडगाव

१२

चिंभळे

बाबुर्डी

१३

 

बोरी

१४

 

चिंभळे

१५

 

हंगेवाडी

१६

 

लोणी व्यंकनाथ

१७

 

मढेवडगाव

१८

 

महादेववाडी

१९

 

पर्वतवाडी

२०

 

पिसोरे बु.

२१

 

पोलीसवाडी

२२

 

शिरसगाव बोडखा

२३

 

येळपणे

२४

देवदैठण

अरणगाव दुमाला

२५

 

दानेवाडी

२६

 

देवदैठण

२७

 

ढवळगाव

२८

 

गव्हाणेवाडी

२९

 

हिंगणी दुमाला

३०

 

कोरेगव्हाण

३१

 

माठ

३२

 

मेंगाळवाडी

३३

 

म्हसे

३४

 

निंबवी

३५

 

राजापूर

३६

 

रायगव्हाण

३७

 

सारोळा सोमवंशी

३८

 

वडाळी

३९

 

वडगाव शिंदोडी

४०

 

यवती

४१

काष्टी

चोरमलेवाडी

४२

 

ढोकराईमाळ

४३

 

डोमाळवाडी

४४

 

गार

४५

 

जंगलेवाडी

४६

 

काष्टी

४७

 

लिंपणगाव

४८

 

मासाळवाडी

४९

 

म्हतारपिंपरी

५०

 

निमगाव खलु

५१

 

सांगवी दुमाला

५२

 

वांगदरी

५३

कोळगाव

भानगाव

५४

 

भापकरवाडी

५५

 

चांभूर्डी

५६

 

चिखली

५७

 

ढोरजा

५८

 

घुटेवाडी

५९

 

कोळगाव

६०

 

कोरेगाव

६१

 

कोथूळ

६२

 

लगडवाडी

६३

 

मुंगुसगाव

६४

 

पांढरेवाडी

६५

 

सुरेगाव

६६

 

उक्कलगाव

६७

 

वेठेकरवाडी

६८

 

विसापूर

६९

मांडवगण

बांगर्डे

७०

 

बनपिंप्री

७१

 

चवरसांगवी

७२

 

घोगरगाव

७३

 

कामठी

७४

 

खांडगाव

७५

 

महांडूळेवाडी

७६

 

मांडवगण

७७

 

पिसोरेखांड

७८

 

रुईखेल

७९

 

तरडगव्हाण

८०

 

थिटेसांगवी

८१

 

वडघुल

८२

पेडगाव

अधोरेवाडी

८३

 

अजनुज

८४

 

आनंदवाडी

८५

 

आर्वी

८६

 

अनगरे

८७

 

चांडगाव

८८

 

चिखलठाणवाडी

८९

 

हिरडगाव

९०

 

कणसेवाडी

९१

 

कौठा

९२

 

मुंढेकरवाडी

९३

 

पेडगाव

९४

 

शेडगाव

९५

 

शिपलकरवाडी

९६

 

टाकळी कडेवळीत

९७

श्रीगोंदा

आढळगाव

९८

 

बेलवंडी कोठार

९९

 

भावडी

१००

 

भिंगण दुमाला

१०१

 

भिंगण खालसा

१०२

 

चोराचीवाडी

१०३

 

देऊळगाव

१०४

 

डोकेवाडी

१०५

 

गव्हाणेवाडी श्रीगोंदा

१०६

 

घोडेगाव

१०७

 

घुगलवडगाव

१०८

 

कोकणगाव

१०९

 

कोसेगव्हाण

११०

 

महादेववाडी

१११

 

श्रीगोंदा

११२

 

सुरोडी

११३

 

टाकळी लोणार

११४

 

तांदळी दुमाला

११५

 

वेळू