अ. क्रं.

तालुकयाचे नांव

गावाचे नांव

राहुरी

राहुरी बु.

राहुरी ख्‌.

पिंप्री अवघड

बारागाव नांदुर

कुरणवाडी

वावरथ

जांभुळबन

जांभळी

मल्हारवाडी

१०

घोरपडवाडी

११

मोमीन आखाडा

१२

देसवंडी

१३

तमनर आखाडा

१४

सात्रळ

१५

माळेवाडी/डुक्रेवाडी

१६

कोल्हार खु

१७

रामपुर

१८

सोनगाव

१९

धानोरे

२०

निंभेरे

२१

तुळापुर

२२

कानडगाव

२३

तांभेरे

२४

तांदुळनेर

२५

ताहाराबाद

२६

चिंचाळे

२७

गाडकवाडी

२८

गडधे आखाडा

२९

म्हैसगाव

३०

चिखलठाण

३१

कोळेवाडी

३२

दरडगावथडी

३३

वडनेर

३४

वरशिंदे

३५

वाबळेवाडी

३६

कणगर बु

३७

कणगर खु.

३८

चिंचविहिरे

३९

गणेगाव

४०

देवळाली प्रवरा

४१

चिंचोली

४२

गंगापुर

४३

पिंपळगाव फुणगी

४४

दवणगाव

४५

संक्रापुर

४६

आंबी

४७

अमळनेर

४८

केसापुर

४९

गुहा

५०

चांदेगाव

५१

बोधेगाव

५२

करजगाव

५३

ब्राम्हणगाव भांड

५४

लाख

५५

जातप

५६

त्रिंबकपुर

५७

टाकळीमियाँ

५८

मुसळवाडी

५९

मोरवाडी

६०

माहेगाव

६१

महालगाव

६२

मालुंजा खु

६३

द.त. बेलापुर

६४

खुडसरगाव

६५

पाथरे खु

६६

वांजोळपोई

६७

कोपरे

६८

तिळापुर

६९

आरडगाव

७०

तांदुळवाडी

७१

मांजरी

७२

शेंनवडगाव

७३

ब्राम्हणी

७४

चेडगाव

७५

मोकळ ओहळ

७६

उंबरे

७७

केंदळ बु

७८

केंदळ खु

७९

पिंप्री वळण

८०

चंडकापुर

८१

वळण

८२

मानोरी

८३

कोंढवड

८४

शिलेगाव

८५

वांबोरी

८६

कुक्कडवेढे

८७

खडांबे बु

८८

खडांबे खु

८९

कात्रड

९०

गुंजाळे

९१

धामोरी बु

९२

धामोरी खु

९३

बाभुळगाव

९४

डिग्रस

९५

सडे

९६

वरवंडी