अनु

तालुका

गावाचे नाव

1

नेवासा

नेवासा खुर्द

2

 

खुपटी

3

 

गोणेगाव

4

 

चिंचबन

5

 

इमामपूर

6

 

मुकिंद्पूर

7

 

मक्तापुर

8

 

पिचडगाव

9

 

म्हसले

10

 

खडका

11

 

मडके

12

 

बकुपिंपळगाव

13

 

मुरमे

14

 

खाललप्रिप्री

15

 

प्रवरासंगम

16

 

टोका

17

 

वाशिम

18

 

माळेवाडी खासला

19

 

म्हाळापुर

20

 

उस्थळ दुमाला

21

 

बाभुळवेढा

22

 

हंडीनिमगाव

23

 

नेवासा बु

24

 

पाचेगाव

25

 

पुनतगाव

26

 

बेलपिळगाव

27

 

घोगरगाव

28

 

जैनपूर

29

 

सुरेगाव (गंगापूर)

30

 

बेलपांढरी

31

 

उस्थळ खालसा

32

 

बोरगाव

33

 

गोधेगाव

34

 

भालगाव

35

 

बहीरवाडी

36

 

धामोरी

37

 

सलाबतपूर

38

 

बाभूळखेडे

39

 

दिघी

40

 

जळके खु

41

 

जळके बु

42

 

गोगलगाव

43

 

गळनिंब

44

 

मंगळापूर

45

 

खेडले काजळी

46

 

सुरेगाव तर्फ दहीगाव

47

 

खामगाव

48

 

गोपाळपूर

49

 

वरखेड

50

 

रामडोह

51

 

माळेवाडी दुमाला

52

 

शिरसगाव

53

 

गिडेगाव

54

 

गोयगव्हाण

55

 

कुकाणा

56

 

अंतरवाली

57

 

तरवडी

58

 

वडुले

59

 

भेंडा बु

60

 

भेंडा खुर्द

61

 

गोंडेगाव

62

 

सौंदाळ

63

 

गेवराई

64

 

नचिक चिंचोली

65

 

सुलतानपूर

66

 

पाथरवाला

67

 

सुकळी बु

68

 

सुकळी खु

69

 

नांदूरशिकारी

70

 

वाकडी

71

 

पिंप्रीशहाली

72

 

जेऊर हैबती

73

 

देसवडे

74

 

चिलेखनवाडी

75

 

चांदा

76

 

रस्तापुर

77

 

कौठा

78

 

म्हाळसपिंपळगाव

79

 

शहापुर

80

 

फात्तेपुर

81

 

देडगाव

82

 

देवगाव

83

 

तेलकुडगाव

84

 

पांचुदा

85

 

माका

86

 

महालक्ष्मीहिवरे

87

 

वडाळा बहिरोबा

88

 

माळीचिंचोरा

89

 

भानसहिवरा

90

 

खुनेगाव

91

 

रांजणगांव

92

 

कारेगाव

93

 

नागापुर

94

 

हिंगोणी

95

 

कांगोणी

96

 

ब-हाणपुर

97

 

खरवंडी

98

 

नारायणवाडी

99

 

निपाणी निमगाव

100

 

धनगरवाडी

101

 

घोडेगाव

102

 

झापवाडी

103

 

मांडेगव्हाण

104

 

लोहारवाडी

105

 

शिंगवेतुकाई

106

 

राजेगांव

107

 

मोरगव्हाण

108

 

लोहगाव

109

 

मोरेचिंचेरे

110

 

वांजोळी

111

 

पानसवाडी

112

 

धनगरवाडी

113

 

वंजारवाडी

114

 

बेल्हेकरवाडी

115

 

शिंगणापूर

116

 

सोनई

117

 

गणेशवाडी

118

 

लांडेवाडी

119

 

खेडले परमानंद

120

 

शिरेगांव

121

 

करजगाव

122

 

पानेगांव

123

 

निंभारी

124

 

अंमळनेर

125

 

तामसवाडी

126

 

वाटापुर

127

 

गोमळवाडी