जामखेड तालुक्यातील गावाची यादी

अ.क्र.

तालुक्याचे नांव

गावाचे नांव

अ.क्र.

तालुक्याचे नांव

गावाचे नांव

1

जामखेड

जामखेड,

47

जामखेड

तरडगांव,

2

 

जमादारवाडी,

48

 

वंजारवाडी,

3

 

धोत्री

49

 

सातेफळ

4

 

बटेवाडी,

50

 

दौडाचीवाडी,

5

 

चुंभळी

51

 

सोनेगांव

6

 

मोहा,

52

 

धनेगांव

7

 

लेहनेवाडी,

53

 

जवळके

8

 

भुतवडा,

54

 

जातेगांव,

9

 

जांबवाडी,

55

 

माळेवाडी

10

 

साकत,

56

 

नायगांव,

11

 

कोल्हेवाडी,

57

 

नाहुली,

12

 

पिंपळवाडी

58

 

देवदैठण

13

 

शिऊर,

59

 

पि.आळवा,

14

 

सावरगांव 

60

 

काटेवाडी

15

 

पाडळी,

61

 

सारोळा

16

 

झिक्री,

62

 

राजूरी,

17

 

खुरदैठण

63

 

डोळेवाडी

18

 

कुसडगांव

64

 

लोणी,

19

 

सरदवाडी,

65

 

आनंदवाडी,

20

 

रत्नापूर

66

 

वाकी,

21

 

अरणगांव,

67

 

बाळगव्हाण

22

 

पारेवाडी,

68

 

बांधखडक,

23

 

डोणगांव

69

 

पांढरेवाडी

24

 

पिंपरखेड,

70

 

दरडवाडी

25

 

हसनाबाद,

71

 

तेलंगशी,

26

 

कवडगांव

72

 

धामनगांव,

27

 

पाटोदा,

73

 

जायभायवाडी

28

 

सांगवी,

74

 

नान्नज

29

 

भवरवाडी

75

 

राजेवाडी,

30

 

खांडवी,

76

 

घोडेगांव

31

 

बावी,

77

 

आपटी,

32

 

धोंडपारगांव

78

 

चौभेवाडी

33

 

डिसलेवाडी

79

 

पोतेवाडी

34

 

फक्राबाद,

80

 

बोर्ले

35

 

धानोरा,

81

 

जवळा

36

 

वंजारवाडी,

82

 

मतेवाडी

37

 

खामगांव

83

 

मुंजेवाडी

38

 

हाळगांव,

84

 

पिंपळगांव उंडा

39

 

गिरवली

85

 

महारुळी

40

 

चोंडी,

86

 

वाघा

41

 

आघी

87

 

,गुरेवाडी

42

 

खर्डा

 

 

 

43

 

मोहरी,

 

 

 

44

 

नागोबाचीवाडी,

 

 

 

45

 

मुंगेवाडी,

 

 

 

46

 

दिघोळ