head.jpg (11990 bytes)

                   HOME

 

                              अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर

 

>

नागरीकांची सनद

> आस्थापना सुचीवरील अधिकारी/कर्मचारी
> मंजुर करण्यात आलेल्या अनुज्ञप्तींची माहिती
>तीन वर्षाच्या जमा महसुलाचे विवरण पत्र
>दारूबंदी बाबत चे शासन निर्णय