माजी खंडकरी/त्यांचे कायदेशीर वारस यांना जमीन वाटप

 BACK     

                                                                                      

Sr.No.

Place

1

मौजे चांग्देवनगर मळा,पुणतांबा ता-राहाता  

2

उंदिरगाव ता. श्रीरामपूर

3

निमगांव खैरी ता. श्रीरामपूर
4 मौजे संवत्सर ता. कोपरगाव
5 चितळी ता -राहाता 
6 जळगाव ता -राहाता 
7 रामपूरवाडी ता -राहाता 
8 वाकडी ता -राहाता 
9 मातुलठाण ता -श्रीरामपूर 
10 लक्ष्मीवाडी मळा,ता-राहाता   (अंतिम यादी)
11 साकरवाडी मळा-कान्हेगाव(कोपरगाव)
12 चांगदेवनगर मळा- पुणतांबा (राहाता)
13 टिळकनगर-  उक्कलगाव,गळनिंब,कुरणपूर,फत्याबाद,नांदूर खु.,नांदूर बु., वळदगाव,  ता-श्रीरामपूर   
14  टिळक नगर मळा -निपाणी वडगाव ,पढेगाव,खंडाळा,ता-श्रीरामपूर   
15 रांजणखोल ता-राहता,मातापूर ता- श्रीरामपूर /बेलापूर ता-श्रीरामपूर  
16 हरेगाव  मळा (गोंधवणी भैरवनाथ नगर,वडाळा महादेव,माळवडगाव) -ता-श्रीरामपूर -नमुना-१ , नमुना-३